सार्वजनिक माहिती अधिकारी / सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO/APIO)

अ. क्र.सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारीसार्वजनिक माहिती अधिकारीअपीलीय अधिकारीकामाचे नाव
 

श्री. शशिकांत डामसे

उपअभियंता

श्री. डी. एम. बिन्नर

उपमहाप्रबंधक (सिविल)

पकेज १ ते ६ साठी व सामान्य

पॅकेज क्र. १
 

श्री. रणजीत देवरे

उपअभियंता

 पॅकेज क्र. २
 

श्री. अशोक सिंह

उपअभियंता

 पॅकेज क्र. ३
 

श्री. स्वप्नील पवार

सहाय्यक महाव्यवस्थापक (सिविल)

 पॅकेज क्र. ४
 

श्री. चैतन्य जस्ती

सहाय्यक महाव्यवस्थापक (सिविल)

 पॅकेज क्र. ५ आणि मेट्रो लाईन ३ साठी
 

श्री. विशाल नाईक

कनिष्ठ वाहतूक रचनाकार

 पॅकेज क्र. ६
 

श्री. राजेश पाटील

सहाय्यक महाव्यवस्थापक (सिविल)

 

पॅकेज क्र. ७ व आगाराचे काम व पॅकेज क्र. ७ शी संबंधित इतर सर्व बाबी

श्री. निलेश सोरटे

कनिष्ठ उप योजनाकार

  शहर नियोजना संदर्भात मेट्रो लाईन ३ ची सर्व ७ पॅकेजेस

श्री. विशाल नाईक

कनिष्ठ वाहतूक रचनाकार

श्री. चैतन्य जस्ती

सहाय्यक महाव्यवस्थापक (सिविल)

श्री. डी. एम. बिन्नर

उप महाव्यवस्थापक (सिविल)

परिवहन संदर्भात मेट्रो लाईन ३ ची सर्व ७ पॅकेजेस
१० 

श्रीमती अलका खणका

सहाय्यक महाव्यवस्थापक (एच आर)

श्री. डी. एन. कवठकर

महाव्यवस्थापक (एच आर)

सामान्य प्रशासन व मन संसाधन यांच्यासाठी
११ 

श्री. संजय नानावते

उप महाव्यवस्थापक (एच आर)

श्री. डी. एन. कवठकर

महाव्यवस्थापक (एच आर)

सामान्य प्रशासन व मन संसाधन यांच्यासाठी
१२  

श्री. आर. एम. गोटाफोडे

मुख्य लेखा अधिकारी

लेखा परीक्षण, वित्त व लेखा बाबी
१३ 

श्री. प्रकाश सोनावणे

सीडीए

 मेट्रो लाईन ३ शी संबंधित सर्व सामाजिक विकासाच्या बाबी
१४ 

श्री. एम. गायकवाड

मुख्य सर्वेक्षक

श्री. बी. ए. रेडेकर

जिल्हा पर्यवेक्षक (जमिन अभिलेख)

मेट्रो लाईन ३ शी संबंधित सर्व पुनर्वसन व पुनर्वास व जमिनीच्या बाबी
Top